Tandläkare

Stäng 
CloseIcon
  • Bokning
  • Fakta
  • Om Tandläkare.se

  Vad vill du göra?

 • Tandlakartid
  Boka en tandläkartidVisa alla typer av tider
 • Tandvard
  Boka akut tandvårdBoka tid i dag eller i morgon
 • Support
  Ring tandlakare.se kundtjänstVi hjälper dig att hitta en tid som passar

Så här fungerar webbplatsen

På Tandläkare.se anser vi att alla har rätt till högkvalitativ tandvård. Vi gör information om tandläkare och tandvårdskliniker transparent och lättförståelig så att du kan göra mer medvetna val av tandvård.

1.0 Vår tjänst

1.1 Vilka kriterier ska uppfyllas för att visas på Tandläkare.se?

Tandläkare.se fastställer specifika kriterier för inkludering av tandvårdskliniker på plattformen, i enlighet med en strävan efter objektivitet och rättvisa. Plattformen presenterar en fullständig förteckning över Sveriges tandvårdskliniker, systematiskt indelad efter kommun. Denna förteckning grundar sig på det officiella vårdgivarregistret från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som ansvarar för tillsyn enligt patientsäkerhetslagen. Endast verksamheter som innehar ett av IVO utfärdat verksamhetstillstånd, och därmed uppfyller kraven för att bedriva hälso- och sjukvårdstjänster under upprätthållandet av patientsäkerhet och vårdkvalitet, blir inkluderade.

Den årliga uppdateringen av förteckningen, genomförd i juni varje år av Tandläkare.se, baseras på data extraherad direkt från IVO:s vårdgivarregister. Detta förfarande säkerställer att Tandläkare.se exklusivt avspeglar verksamheter som är aktuella och har berättigande till att erbjuda tandvårdstjänster under tillsyn av den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

I händelse av att en tandvårdsklinik identifierar att deras verksamhet ej är inkluderad på Tandläkare.se, eller om det föreligger omständigheter som motiverar en kliniks borttagande från plattformen, kan den berörda parten kontakta oss via e-postaddressen [email protected]. Genom denna procedur för kommunikation och granskning försäkrar Tandläkare.se att dess förteckning noggrant reflekterar det aktuella och godkända utbudet av tandvårdskliniker i Sverige.

1.2 Vilka kriterier ska uppfyllas för att ansluta sig till Tandläkare.se?

För att en klinik ska bli berättigad till anslutning till Tandläkare.se:s system för onlinebokning, måste samtliga nedanstående kriterier uppfyllas. Denna urvalsprocess är etablerad för att upprätthålla en hög kvalitet på de tjänster som erbjuds genom vår plattform, samt bidra till en mer transparent, tillgänglig och rättvis tandvårdsmiljö.

Kliniken:

 • måste vara öppen för allmänheten och acceptera nya patienter
 • är ansluten till Försäkringskassan
 • accepterar krav på insamling och publicering av omdömen
 • får ej göra skillnad på patienter eller tandvårdsbehov
 • användner elektroniska patientjournaler
 • anger tydligt klinikens fullständiga namn och adress på webbplatsen
 • tillhandahåller av grundläggande information om klinikens tandvårdspersonal
 • erbjuder transparent prisinformation och beskrivning av bokningsbara behandlingar
 • tillhandahåller av en tydlig avbokningspolicy
 • inkluderar referenspris för alla prisgrundande åtgärder på kvitto
 • upprätthåller en hög hygienstandard
 • innehar förfaranden för att hantera patientklagomål
 • policy för dataskydd och integritetsskydd
 • följer etiska riktlinjer inom tandvården
 • tillämpar av miljövänliga praxis och hållbarhetsåtgärder
 • åtar sig att inte diskriminera patienter
 • har en dokumenterad beredskapsplan för hantering av medicinska nödsituationer
 • åtar sig att erbjuda rättvis behandling och tillgång för alla patienter

1.3 Hur tjänar vi pengar?

Tandläkare.se är helt kostnadsfri för patienter för att möjliggöra enkel tillgång till information och bokning av tandvårdstjänster. Plattformens drift och fortsatta utveckling finansieras primärt genom att kliniker betalar en fastställd bokningsavgift vid ett (1) avslutat patientbesök som gjorts via platformen. Denna avgift är oberoende av den specifika behandlingen, dess omfattning och pris, vilket säkerställer en rättvis och transparent modell för alla involverade parter.

2.0 Policier och kriterier för ranking, sök och sortering

2.1 Lokala sidor

På Tandläkare.se används begreppet “lokala sidor” för att beskriva sammanställningar av registrerade tandvårdskliniker inom definierade geografiska områden. Den primära klassificeringen av dessa sidor grundar sig på kommunnivå, exempelvis “Tandläkare Stockholm“, med kompletterande undersidor för specifika tätorter eller stadsdelar inom kommunen, exempelvis “Tandläkare Bromma“, för att ytterligare tillgodose en detaljerad navigering.

Lokala sidor är statiska till sin natur, vilket innebär att de presenterar kliniker oberoende av deras tillgänglighet eller lediga tider. Istället baseras rangordningen av kliniker på en objektiv bedömning av deras popularitet på Tandläkare.se, vilken tar hänsyn till följande parametrar:

 • Genomsnittligt betyg
 • Antal omdömen
 • Aktualitet i omdömen (time decay)
 • Klinikens klickfrekvens
 • Klinikens bokningsfrekvens

Listan uppdateras regelbundet varje söndag klockan 17:00 för att säkerställa aktuell och relevant information.

2.2 Sökbaserade resultat

Inom ramen för användarinitierade sökningar på Tandläkare.se, vilka medför att resultat presenteras på ett dynamiskt sätt anpassat efter användarens önskemål om datum, behandling och ort, följer den initiala rangordningen per automatik och exklusivt den princip som baseras på tillgängligheten av närmast följande lediga tid. En inkludering i sökresultatet förutsätter att kliniken är ansluten till Tandläkare.se med en fullständig integration mot journalsystemet. Det står dock användaren fritt att modifiera denna sortering i enlighet med egna preferenser, baserat på:

 • Pris: Möjliggör sortering av kliniker efter kostnaden för önskad behandling, såsom specificerats av respektive klinik.
 • Avstånd: Prioriterar kliniker baserat på deras geografiska närhet till en angiven position, vilket är av värde för användare som prioriterar tillgänglighet.
 • Betyg: Ordning sätts efter klinikernas genomsnittliga betyg från tidigare patienter, vilket kan reflektera övergripande kvalitet och patientnöjdhet.
 • Antal omdömen: Rankar kliniker efter mängden inskickade omdömen, vilket kan indikera erfarenhet och popularitet.

3.0 Omdömen och klassificeringar

3.1 Insamling och hantering av omdömen

ör att säkerställa en rättvis och transparent omdömesinsamling på vår plattform tillåts samtliga individer att manuellt lämna omdömen. Patienter som bokats genom våra system uppmanas att, efter avslutad behandling, lämna en bedömning på helhetsupplevelsen. Bedömningen baseras på en femgradig skala, där 5 är högst möjliga betyg, med avseende på bemötande, tandvårdskvalitet och tillgänglighet.

Omdömen publiceras vanligtvis inom 24 till 48 timmar efter inlämning. Före publicering genomgår samtliga omdömen en granskning via våra automatiserade system för att verifiera att omdömet uppfyller våra riktlinjer och krav på innehåll. Skulle systemet identifiera material som explicit strider mot rådande direktiv vad gäller innehåll, exempelvis kommentarer som innefattar personangrepp, användning av svordomar, uttryck av rasistiska åsikter eller på annat sätt diskriminerande innehåll, markeras omdömet för manuell granskning.

Användarna har inte möjlighet att själva direkt ändra eller ta bort lämnade omdömen efter det att de har publicerats på plattformen. Skulle en användare önska att göra ändringar i, eller helt ta bort ett omdöme uppmanas de att kontakta oss via epost på [email protected].

Vår policy är att endast ta bort eller göra korrigeringar i omdömen under förutsättning att användaren kan verifiera ägarskapet av omdömet genom att tillhandahålla den e-postadress eller det telefonnummer som användes vid tidpunkten för inlämnandet av omdömet. Detta förfarande säkerställer att endast legitima förfrågningar om ändringar behandlas, i syfte att upprätthålla autenticiteten och tillförlitligheten av omdömen på vår plattform.

På samma sätt har inte berörda kliniker möjlighet att på något vis ändra eller ta bort korrekt publicerade omdömen. För att främja en öppen och transparent dialog mellan klinik och patient uppmanas istället kliniker att framföra officiella svar på de omdömen som lämnats.

Vid upptäckt av omdömen som anses vara opassande, otillförlitliga, stötande, eller på något sätt olämpliga, är användare välkomna att kontakta oss via e-post på [email protected]. Vi förbinder oss att noggrant granska sådana rapporter för att säkerställa att allt innehåll på vår plattform upprätthåller högsta möjliga standarder för relevans och respekt

3.2 Vad utgör en verifierad patient?

En “verifierad patient” refererar till en individ från vilken ett omdöme har mottagits, där det finns verifierbart bevis på att personen faktiskt har mottagit tjänster från den klinik som omdömet avser. Denna verifieringsprocess innebär en kontroll där användarens e-postadress eller mobiltelefonnummer matchas mot uppgifterna i klinikens journalsystem och som bekräftar att vederbörande närvarat vid den behandling som omdömet refererar till.

Syftet med att identifiera och tydligt markera omdömen från verifierade patienter är att öka tillförlitligheten och autenticiteten i de återkopplingar som presenteras. Det bidrar till en högre grad av transparens och ger framtida patienter en mer tillförlitlig bild av klinikens kvalitet och service.

3.3 Beräkning av nöjdhetsindex

Tandläkare.se:s nöjdhetsindex är en kvantitativ representation av en individs subjektiva upplevelse och åsikt inom tre kärnområden: bemötande, kvalitet och tillgänglighet. Indexet beräknas för att etablera en procentuell tillfredsställelsegrad och speglar i vilken utsträckning patienter gett de högsta betygen fyra eller fem i en femgradig skala inom respektive område.

Detta index, som finns tillgängligt på respektive kliniks profilsida, är avsett att erbjuda en objektiv bedömning av patientnöjdhet och utgör en viktig parameter i det kontinuerliga arbetet med att förbättra och upprätthålla höga standarder inom tandvårdssektorn.

3.4 Klassificering av kliniker

Klassificeringen av kliniker på vår plattform grundar sig på en samlad bedömning från alla patientomdömen. Denna systematiska bedömning tillhandahåller en objektiv och transparent översikt över klinikens övergripande servicenivåer.

Nedan presenteras de definierade intervallen för genomsnittsbetyg, tillsammans med tillhörande klassificering och beskrivning, som bidrar till en fördjupad förståelse av varje kliniks ståndpunkt i enlighet med patienternas erfarenheter:

 • 1.0 – 2.99: Ej pålitlig
  Kliniken uppfyller inte grundläggande krav i flera viktiga parametrar och rekommenderas generellt inte av tidigare patienter.
 • 3.0 – 3.49: Godtagbart
  Kliniken tillhandahåller tjänster som möter grundläggande förväntningar men visar på ett behov av betydande förbättringar för att nå högre nivåer av patienttillfredsställelse.
 • 3.5 – 3.99: Bra
  Kliniken visar på en stark förpliktelse till patientvård, med tjänster som tydligt överstiger standardkraven och aktivt bemöter patienternas behov.
 • 4.0 – 4.39: Mycket bra
  Med tjänster som levereras på en konsekvent hög nivå, demonstrerar kliniken en mycket god standard av omsorg och är uppmärksam på att förse patienterna med en kvalitativ vårdupplevelse.
 • 4.4 – 4.79: Fantastiskt bra
  Kliniken skiljer sig från mängden genom en exceptionell nivå av service och engagemang för patientvård, vilket tydligt återspeglas i de positiva omdömena.
 • 4.8 – 5.0: En klass för sig
  Genom att erbjuda tjänster av högsta kvalitet och en patientvård som är utan motstycke, sätter denna klinik en ny standard inom tandvårdsbranschen och definierar begreppet excellens.

3.5 Definition av populär klinik

En “populär klinik” på vår plattform definieras som en vårdgivare som under de senaste 30 dagarna har mottagit minst 20 bokningar genom vårt system. Denna beteckning används för att lyfta fram kliniker som visar på en hög grad av patientförtroende och efterfrågan, vilket indikerar en stark preferens bland användarna för dessa tjänsteleverantörer. Märkningen som “populär” är därmed ett tecken på klinikens förmåga att kontinuerligt locka till sig nya patienter, vilket kan tjäna som en viktig indikator för potentiella patienter när de överväger sina vårdalternativ.

4.0 Redaktionella riktlinjer

4.1 Produkttester

4.1.1 Hur väljer vi ut produkter?

Produkter som är föremål för våra tester väljs ut genom en objektiv process där flera faktorer beaktas. Denna process omfattar branschanalys, kundomdömen, marknadstrender och produktens relevans. Vår intention är att inkludera produkter som speglar ett brett urval från marknaden och som kan möta olika konsumentbehov. Vi strävar alltid efter att testa produkter som har potential att bidra positivt till användarens livskvalitet och hälsa.

4.1.2 Hur testar vi produkter?

Testprocessen för produkter är grundlig och systematisk, designad för att bedöma produkternas funktion, effektivitet, hållbarhet och användarvänlighet. Vi använder både standardiserade testmetoder och realistiska användningsscenarion för att ge en omfattande bild av produktens prestanda. Utöver detta kan vi ibland involvera experter med särskild kompetens för att ge djupare analyser inom området.

4.1.3 Varför ska du lita på oss?

Tandläkare.se är byggt på ett fundament av integritet och oberoende. Vår omdömesgilla redaktion består av individuella som är dedikerade till att tillhandahålla ärliga och noggranna recensioner. Vi binder oss inte till kommersiella påtryckningar och våra rekommendationer är fristående från externa influenser. Vårt engagemang för att presentera opartiska omdömen är centralt för vår trovärdighet och ditt förtroende.

4.1.4 Vad är en expert?

En expert, i sammanhanget av Tandläkare.se, är en person som på grund av sin specialistkunskap inom tandvård, legitimerad av Socialstyrelsen som tandläkare eller tandhygienist, tillfrågas för att ge ett professionellt utlåtande. Denna expertis utnyttjas för att erbjuda djupgående insikt och förstärka vår redaktionella integritet. Ersättningen för en experts medverkan är endast för deras tid och kunskapsdelning, inte för att influera deras omdöme.

4.1.5 Policies för affiliatelänkar

På Tandläkare.se inkluderar vi affiliatelänkar för att stödja vårt arbete och för att fortsätta erbjuda högkvalitativ journalistik. Dessa länkar är noggrant utvalda och påverkar inte vår redaktionella process. Produkter och tjänster som presenteras är resultatet av oberoende bedömningar och tester i enlighet med våra redaktionella standarder. Affiliatelänkarna är ett sätt att underhålla vår tjänst och är inte avsedda att styra vårt innehåll eller preferenser.

4.1.6 Hur ser man om en länk är sponsrad?

Sponsrade länkar på vår webbplats kan bland annat identifieras genom UTM-taggar i URL:en. En standardlänk kan exempelvis se ut som www.aterforsaljare.se/produkt, medan en affiliatelänk kan innehålla tillägg som “?utm_source=tandlakarese”.

Var fjärde minut bokar någon tid via Tandläkare.se

Tandläkare.se är Sveriges största söktjänst för att hitta, jämföra och boka tandläkare. Med över 160 anslutna kliniker finns det alltid en ledig tid nära dig.

 • Barrel

  Alltid bästa pris

 • Cloud

  Kvalitetsgranskade tandläkare

 • Out

  Kostnadsfri avbokning

Boka tandläkare nära dig – till bästa pris

CloseIcon