Tandläkare

Stäng 
CloseIcon
  • Bokning
  • Fakta
  • Om Tandläkare.se

  Vad vill du göra?

 • Tandlakartid
  Boka en tandläkartidVisa alla typer av tider
 • Tandvard
  Boka akut tandvårdBoka tid i dag eller i morgon
 • Support
  Ring tandlakare.se kundtjänstVi hjälper dig att hitta en tid som passar

Integritetspolicy för patienter

Inledning

Denna integritetspolicy syftar till att du som användare, patient och kontaktperson hos partners ska få information om hur Dentech AB (”Bolaget”) hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig tillämplig integritetsskyddslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig. Personuppgifter samlas in när du exempelvis besöker Bolagets hemsida, lämnar omdöme avseende vårdgivare, bokar ett besök eller skapar ett konto och loggar in i Bolagets plattform.

När du på Bolagets hemsida genomför tandvårdsbokning behöver du uppge viss information om dig och den tandvård du söker. Dessa personuppgifter överförs till vårdgivaren (tandläkarmottagningen) och vårdgivaren blir personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som de behöver för att kunna tillhandahålla vård till dig.

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected]

Typer av personuppgifter som behandlas

Bolaget behandlar som personuppgiftsansvarig följande personuppgifter om dig.

● Namn ( för och efternamn)
● Mailadress
● IP adresser
● Telefonnummer
● Lösenord

Vad använder bolaget dina personuppgifter till?

Kundadministration

Ditt namn, mailadress, telefonnummer och lösenord behandlas för att Bolaget ska kunna administrera och tillhandahålla de tjänster som Bolaget erbjuder och för att du ska kunna lämna omdöme avseende vårdgivare. Din mailadress behöver vi också för att kunna kontakta dig för att bekräftelse eller påminna dig om en bokning. Den lagliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt för att Bolaget ska kunna uppfylla eller ingå avtal med dig, eller med stöd av en intresseavvägning.

Beivra missbruk

Vidare behandlas din IP-adress för ändamålet att kunna beivra missbruk av Bolagets hemsida och tjänster och Bolaget kan komma att lämna ut IP-adress och annan information till polis och/eller åklagare samt avsluta ditt konto eller ta bort omdömen som lämnats av dig. . Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning som laglig grund där Bolagets intresse av att behandla IP-adress och andra personuppgifter för detta ändamål anses väga tyngre än ditt integritetsintresse.

Marknadsföring

Ditt namn, adress, mailadress och telefonnummer kan komma att använda för att skicka marknadsföring och annan information om Bolaget och dess partners. Du kan när som helst avanmäla dig från att få marknadsföring och liknande och då kommer dina uppgifter inte längre att användas för detta ändamål. För att avregistrera dig, vänligen kontakta Bolaget på [email protected] eller använd länken för avregistrering som finns i varje mail. Marknadsföringen sker baserat på ditt samtycke som den lagliga grunden eller med stöd av en intresseavvägning. När marknadsföringen stöds på ditt samtycke kommer Bolaget alltid att inhämta ett samtycke från dig innan marknadsföring skickas.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje parter som tillhandahåller tjänster Bolaget såsom administratörer av webbsidan, budfirmor, PR-byråer och systemleverantörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Bolaget vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras korrekt och säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.
Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fallet att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till USA eller annat tredje land i samband med tillhandahållandet av tjänsterna till dig.

Bolaget har vid sådan överföring vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, exv. genom att ingå EU kommissionens standardavtalsklausuler med mottagaren av personuppgifterna. Om du har frågor om Bolagets överföring av personuppgifter till tredje land och/eller de åtgärder som vidtagit är du välkommen att höra av dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Kontaktuppgifter sparas under den tid det är nödvändigt för att upprätthålla en affärsmässig relation med dig eller det företag eller den organisation som du representerar. För användare och patienter lagras uppgifter i upp till två år från tidpunkten då du senast interagerade med oss eller genomförde bokningen. Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget.

● Rätt till tillgång/registerutdrag. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig.
● Rätt till dataportabilitet. Du kan begära en kopia av de uppgifter som rör dig och som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig, eller baserat på ditt samtycke, i ett maskinläsbart format.
● Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
● Rätt att få vissa uppgifter raderade. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla för det syfte de blev insamlade, eller om du återkallar ditt samtycke. Det är dock viktigt att veta att rätten till att få information raderad inte är absolut.
● Rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter eller invända mot Bolagets behandling. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.
● Rätt att återkalla samtycke och invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt återkalla ditt samtycke i fall där vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Detta innebär att vi slutar med behandlingen men påverkar inte den behandling vi redan gjort. Du har även rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för marknadsföring.
● Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Om du anser att uppgifterna inte är korrekta eller att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt ändamål kan du begära att vi ska begränsa behandlingen av uppgifter om dig. Du kan också begära begränsning under tiden du väntar på vår kontroll om vårt intresse att behandla dina uppgifter väger tyngre än din rätt att inte få dessa uppgifter behandlade.
● Rätt att lämna in klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Om du önskar utöva en eller flera av dina rättigheter kan du göra det genom att skicka ett mail till [email protected]

Ändringar i integritetspolicyn

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra tjänster vilket kan innebär att informationen i denna integritetspolicy ändras. Om en sådan ändring kräver ett meddelande eller samtycke enligt gällande lagstiftning kommer du att meddelas eller ges möjlighet att lämna ditt samtycke. Det är också viktigt att du läser denna integritetspolicy varje gång du besöker vår hemsida eller använder någon av våra tjänster, eftersom behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från din tidigare användning.

Kontaktuppgifter

Dentech AB, 559239-4927
Brahegatan 10, 6tr, 102 48 Stockholm
Telefon: 010 405 20 99 ( kundsupport)
Email: gdpr@[dentech.se/tandlakare.se]

Var fjärde minut bokar någon tid via Tandläkare.se

Tandläkare.se är Sveriges största söktjänst för att hitta, jämföra och boka tandläkare. Med över 160 anslutna kliniker finns det alltid en ledig tid nära dig.

 • Barrel

  Alltid bästa pris

 • Cloud

  Kvalitetsgranskade tandläkare

 • Out

  Kostnadsfri avbokning

CloseIcon